johans hela

 


 

 

K A L L E L S E

ÅRSMÖTE 29 MARS 2015

 

14.00

på CC Stud

Motioner samt förslag till valberedningen skickas till

malardalens.varmblodsklubb@telia.se

senast 12/3

Välkommen!

 

 

DAGORDNING VID MÄLARDALENS VARMBLODSKLUBBS ÅRSMÖTE 29 MARS 2015 KL 14.00 CC Stud Häggeby 

 

1. Val av ordförande för mötet

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

6. Styrelsens redovisningshandlingar

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

9. Beslut om resultat och balansräkning

10. Bestämmande av eventuell ersättning till styrelse och revisorer

11. fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

12. Val av erforderligt antal styrelseledamöter och suppleanter

13. Val av två revisorer jämte suppleanter

14. Val av representanter till ASVH:s fullmäktigemöte

15. Val av valberedning med en representant för varje län och sammankallande

16. fastställande av medlemsavgiften för 2015

17. Behandling av ärenden hänskjuta från styrelsen

18. Behandling av inkomna förslag från enskilda medlemmar

19. Övriga frågor

20. Avslutning

 

 

 

http://www.ccstud.se/om-cc-stud/hitta-hit-haggebylunds-gard/

 

 


 

Bedömningar 2015

Sto och Unghästutskottet beviljar Mälardalens Varmblodsklubbs önskan att arrangera kvalitetsbedömning den 5-6 september 2015.

prel 22-24 maj 3årstest

prel 8-9 aug föl

5-6 sept kvalitén

 

 

klia

 

1 mar 2015 Information
1 mar 2015 Information
17 feb 2015 Marknad
17 feb 2015 Nyheter
17 feb 2015 Nyheter
2 feb 2015 Avel
2 feb 2015 Unghäst
20 nov 2014 Evenemang
13 nov 2014 Avel
2 nov 2014 Avel
2 nov 2014 Avel
3 sep 2014 Resultatarkiv
3 sep 2014 Information
28 aug 2014 Evenemang
22 aug 2014 treårstest
Nyhetsarkiv