Stadgar

16 mar 2013 Information

Stadgar för Mälardalens Varmblodsklubb
§ 1 Ändamål
Mälardalens Varmblodsklubb är en ideell förening som utgör en sammanslutning av uppfödare
av svenska varmblodiga ridhästar samt övriga för den svenska varmlodiga ridhästaveln
intresserade personer i mälarområdet. Föreningens mål och ändamål är att verka som regionalförening
inom ramen för Avelsförningen Svenska Varmblodiga Hästens (ASVH:s) stadgar och
ändamål, tillvara ta uppfödarnas intressen genom att:
• anordna föredrag och diskussioner om aktuella frågor rörande avel av svenskt varmblod
• medverka till att genomföra regionala unghästbedömningar såsom fölmönstring,
treårstest och kvalitetsbedömning
• medverka till förmedling av uppfödda hästar
• verka för att ston med goda prestationer sätts i aveln
• bevaka medlemmarnas intressen beträffande seminverksamhet och hingsthållning
§ 2 Medlemskap och medlemsavgifter
Medlemskap beviljas av föreningens styrelse.
Olika medlemskap och medlemsavgifter kan förekomma. Det åligger ordinarie föreningsstämma
att årligen fastställa medlemsavgiften.
§ 3 Om anslutning till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen
Föreningen kan anslutas till Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH).
§ 4 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före mars månads utgång på dag som styrelsen
bestämmer.
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen beslutar därom eller när minst en tiondel av
föreningens medlemmar så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.
Om föreningen är ansluten till ASVH, ska föreningsstämma vidare hållas när ASVH:s styrelse
eller fullmäktige så begär för behandling av uppgivet ärende.
Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen genom brev eller e-post till medlemmarna tidigast
sex och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast sex och senast
två veckor före extra föreningsstämma.
Föreningsstämma ska hållas på ort där styrelsen har sitt säte.
2
Varje medlem i föreningen har en röst. Medlem i föreningen får utöva sin rätt vid föreningsstämma
genom annan medlem med skriftlig dagtecknad fullmakt. Medlem i föreningen får
med stöd av fullmakt företräda högst en annan medlem.
Vid föreningsstämma får beslut fattas endast i frågor som har upptagits i kallelsen.
Föreningsstämman ska öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen därtill har
utsett. Ordförande vid föreningsstämman ska utses av föreningsstämman.
Omröstning vid föreningsstämma ska ske öppet, om inte annat beslutas av stämman. Val ska
dock ske genom sluten omröstning, om enskild medlem så begär. Vid lika röstetal ska
stämmoordföranden ha utslagsröst. Vid val ska vid lika röstetal frågan dock avgöras genom
lottning.
Vid föreningsstämma ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden och av därtill utsedda
justeringspersoner. Om föreningen är ansluten till ASVH, ska protokollet på ASVH:s
begäran tillställas ASVH.
§ 5 Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid stämman.
3. Val av justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av kallelse till stämman.
6. Godkännande av dagordning för stämman.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
9. Beslut avseende föreningens vinst eller förlust.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, och i förekommande fall verkställande direktören,
för föregående räkenskapsår.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
12. I förekommande fall, val av ledamöter och suppleanter av ASVH:s fullmäktige.
13. I förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
15. I förekommande fall, behandling av ärende som ASVH:s styrelse eller fullmäktige hänskjutit
till stämman.
§ 6 Styrelsen
Styrelsen ska ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelsen
utser inom sig en ordförande.
3
§ 7 Styrelsesammanträden
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av antalet ledamöter
så begär.
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut
ska fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.
Är styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet
får ordföranden besluta ensam. Sådant beslut ska omgående anmälas till övriga styrelseledamöter.
Vid styrelsemöte ska föras protokoll som, om föreningen är ansluten till ASVH, på ASVH:s
begäran ska tillställas ASVH.
§ 8 Firmateckning
Föreningens firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer styrelsen bestämmer.
§ 9 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska
på ordinarie föreningsstämma för en period av ett år väljas två revisor/-er med maximalt två
revisorssuppleant/-er.
§ 10 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 11 Medlemsregister
Föreningen ska svara för att register förs över dess medlemmar. Av medlemsregistret ska uppgift
om medlemmarnas postadress och e-postadress samt födelseår framgå.
Om föreningen är ansluten till ASVH, ska föreningen tillhandahålla ASVH uppgifterna i sitt
medlemsregister och utan dröjsmål informera ASVH om ändringar av dessa.
§ 12 Utträde och uteslutning
Medlem kan genom anmälan till föreningens styrelse utträda ur föreningen.
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, som inte följer föreningens eller dess styrelses
beslut eller som på annat sätt motverkar dess ändamål eller intressen, kan genom beslut av styrelsen
uteslutas ur föreningen.
§ 13 Meddelanden
Meddelanden som ska skickas till föreningens medlemmar ska skickas via brev eller e-post.
4
§ 14 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om det sker genom enhälligt beslut vid en föreningsstämma
eller genom likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor,
med minst två månaders mellanrum, varvid beslutet vid det sista av dessa stämmor ska ha biträtts
av minst två tredjedelar av de vid stämman röstberättigade.
Om föreningen är ansluten till ASVH, ska beslutad stadgeändring dessutom godkännas av
ASVH:s styrelse för att bli gällande.
§ 15 Upplösning av föreningen
Föreningsstämman kan besluta om att upplösa föreningen. Ett sådant beslut ska fattas i
samma ordning som ett beslut om ändring av dessa stadgar enligt § 14 första stycket ovan.
__________________________
Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 11 april 2010 samt extra föreningsstämma den
[ange datum].